| |
 A A A

VI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
4. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora  Weterynarii w Piasecznie za 2018 rok,
5. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania za rok 2018 z realizacji zadań i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
6. przyjęcie projektu protokołu z IV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
7. przyjęcie projektu protokołu z V sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego stanowiącej dz. ewid. 37/23, 37/26,37/29 gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria,
14. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu 5 pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
18. złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok, w tym informacji o uczestnictwie Radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2018 roku oraz sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
19. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu, złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między V a VI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21. oświadczenia Radnych,
22. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
23. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>