| |
 A A A

43. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 22 lutego o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

Program sesji zawiera następujące sprawy:


1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie projektu protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Piaseczyńskiego za 2017 rok,
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii w Piasecznie za 2017 rok,
6) przedstawienie informacji dotyczącej zmian w 2018 roku w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
9) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka, gm. Tarczyn,
10) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20C oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie,
11) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piaseczyńskiego w roli Partnera do realizacji projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany Powiat Piaseczyński”, realizowanego za środków zewnętrznych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-010/17, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok,
17) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
18) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
19) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
20) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLII a XLIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
21) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
22) oświadczenia Radnych,
23) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
24) zamknięcie sesji.