| |
 A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 02.01.2018 r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych (dla 30 osób bezrobotnych) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pracodawca/przedsiębiorca może uzyskać refundację w ramach prac interwencyjnych na podstawie Art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:
• okres obowiązkowego zatrudniania osoby bezrobotnej: co najmniej 9 miesięcy
• okres refundacji: do 6 miesięcy
• wysokość miesięcznej refundacji: określona w umowie zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne liczone od tej kwoty
• zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm.) oraz zgodnie z warunkami realizowanego projektu w ramach RPO WM

Projekt skierowany jest do pracodawców/przedsiębiorców, którzy zorganizują miejsca pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
-osoby w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwany okres 12 miesięcy)
lub/i
- osoby w wieku 50 lat i powyżej
lub/i
- osoby w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami
Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

doc

Wniosek__PI_RPO_WM_2018(1)

Rozmiar : 1.36 mb
Dodano : Maj 8 2018
Zmodyfikowano : Maj 8 2018
doc

Wniosek_o_zwrot_poniesionych_kosztow_RPO_WM_2018

Rozmiar : 451.07 kb
Dodano : Maj 8 2018
Zmodyfikowano : Maj 8 2018