| |
 A A A

Osoby z niepełnosprawnościami na terenie budynków Starostwa Powiatowego w Piasecznie mogą skorzystać z pomocy opiekunów.

W budynku głownym przy Chyliczkowskiej 14 są to:

Kamila Kościelniak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 756 62 08

Klaudia Pasynek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 756 62 08

 

W Wydziale Geodezji i Katastru (Czajewicza 20):

Agnieszka Niczyporuk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 735 58 52

Rafał Żytkowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 22 735 58 29

 

W Wydziale Transportu i Komunikacji (Czajewicza 2/4):

Anna Janowska - kancelarie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 22 736 48 70,

Tomasz Tomaszewski - Dział Rejestracji Pojazdów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 736 48 60/62/64/66.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Chyliczkowska 14):

Marta Lebiedzińska,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 756 62 77

 

Osoby niesłyszące prosimy o kontakt mailowy w celu umówienia wizyty w urzędzie z zapewnieniem tłumacza języka migowego.

 


 

Informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych znajdują sie w: Kalendarzu wydarzeń oraz na facebooku: www.facebook.com/PiasecznoPowiat/ 

 


 

Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 
Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00-16.00
tel. 22 756 62 42 - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
tel. 22 756 61 17 - dofinansowanie pozostałych zadań
 
 
Wymagane dokumenty
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: 
pdf wniosek
- zaświadczenie lekarskie,
- informacja o stanie zdrowia,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących.
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych:
1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych – mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, uzasadniające likwidację barier architektonicznych ze względu na trudności w poruszaniu się,
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)
- akt własności lokalu (budynku mieszkalnego) lub zgoda właściciela lokalu (budynku mieszkalnego).
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w miejscu planowanej likwidacji barier architektonicznych
- kosztorys obejmujący zakres oraz wartość robót budowlanych mających na celu likwidację barier architektonicznych.
4. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
7. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.)
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się:
1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych – mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się /barier technicznych ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Piasecznie. 
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, uzasadniające likwidację barier w komunikowaniu się /barier technicznych ze względu na potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany  koszt realizacji zadania;
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)
4.Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się/barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
6. Podstawę dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się/barier technicznych ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
8. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się/barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.).Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego 
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, zawierające zalecenie rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu, 
- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany  koszt realizacji zadania;
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)
4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
5. Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
7. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.)
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego 
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
4. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
- fakturę określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
6. W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565).
 
Podstawa prawna:
1.  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.).
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1565).
 
Opłaty
Nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje
Wniosek w sprawie dofinansowania udostępniany jest zainteresowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, wymagane dokumenty mogą być przesłane pocztą.
 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki:
 pdf wniosek
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej, jeżeli:
• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku;
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania;
• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie  przedsięwzięcia  w wysokości nieobjętej  dofinansowaniem ze środków PFRON;
• nie posiada wymaganych zobowiązań wobec PFRON.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60 %  kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych  i zawarciem stosownej umowy.
Wnioski o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.
 
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, bądź osobiście  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie  przy  ul.  Chyliczkowskiej 14,  pokój nr 16, tel. 22 756-62-42;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Pilotażowy program Aktywny samorząd w 2018 roku MODUŁ II

- POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” dotyczących roku akademickiego 2018/2019 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach od 24.09.2018 r. do 10.10.2018 r. Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

Adresatem pomocy jest osoba niepełnosprawna, która:
• posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, lub kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
• posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
• aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.
3. opłata za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę;

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;
5) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 r. lub w 2018 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Osoba poszkodowana w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, to:
a) osoba zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), a także,
b) osoba, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane /potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję).

Wysokość dodatku ma charakter progresywny i motywacyjny i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.
Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;
2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania;
7) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

Wymagany wkład własny:
1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22/756-62-77 lub pobrać poniżej.

1) Wniosek „P”
2) Wkładka - Moduł II
3) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
4) Załącznik nr 3 – Zaświadczenie ze szkoły/uczelni
5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wkładzie własnym
6) Załącznik nr 4a - Zaświadczenie od pracodawcy
7) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o korzystaniu ze środków PFRON do kształcenia


************************************************************************************
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Tekst jednolity pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”