| |
 A A A

Prawie dwa lata trwała aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu piaseczyńskiego prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w okresie 13.10.2016 – 04.08.2018 uczestniczył w Programie Zlecanie Działań  Aktywizacyjnych. Realizatorem Programu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wybrany w drodze zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie.

Celem Programu była aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych do podjęcia i utrzymania pracy lub działalności gospodarczej. Źródłem finansowania programu były środki FP i najistotniejszym elementem tego wsparcia był  fakt uzależnienia finansowania od efektów związanych  z efektywnością zatrudnieniową. Przy edycji programu pomocą zostało objętych 1 000 osób, z tego 200 długotrwale bezrobotnych z ustalonym II lub III profilem pomocy z powiatu piaseczyńskiego. Punkt aktywizacyjny znajdował się przy ul. Gerbera 14 w Piasecznie. Działania ZDZ skupione były na pogłębionej diagnozie, indywidulanym wsparciu  i przygotowaniu projektu działań aktywizacyjnych, aktywizacji, monitorowaniu po podjęciu zatrudnienia. Okres aktywnej pracy z osobą długotrwale bezrobotną trwał  12 miesięcy.

Uczestnikami ZDA z powiatu piaseczyńskiego były:

- osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy – 60% uczestników, osoby bezrobotne
z ustalonym III profilem pomocy – 40% uczestników;

- osoby bezrobotne do 25 roku życia – 10% uczestników,

- osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 50% uczestników;

- mężczyźni 51%, kobiety 49%;

- ze względu na wykształcenie - najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim
i policealnym 45%;

- ze względu na czas pozostawania bez pracy – najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne przez okres 3 – 5 lat 36%, przy czym osoby bezrobotne do 5 lat stanowiły 64%.

Poziom wykształcenia osób korzystających z Programu przedstawiał się następująco: osoby bez wykształcenia – 2%,  podstawowe i gimnazjalne – 12%,  zasadnicze zawodowe – 33%,  średnie
i policealne – 45%,  wyższe – 9%.

Ze względu na czas pozostawania bez pracy sytuacja uczestników ZDA przedstawiała się następująco: pozostający bez pracy do 3 lat – 28%, do 5 lat – 36%, do 10 lat – 24%,  do 15 lat  - 9%, powyżej 15 lat – 3%.

Uczestnicy Programu to osoby, które znajdowały się w różnych trudnych sytuacjach życiowych, najczęściej dotyczyły tych osób problemy związane z: koniecznością korzystania z systemu pomocy społecznej – 30%;  samotnym wychowywaniem co najmniej jednego dziecka – 15%,  uzależnieniami, w tym od alkoholu – 21%, obciążeniami komorniczymi – 12%; problemami zdrowotnymi, w tym 

w obszarze zdrowia psychicznego – 30%; zaburzeniami interpersonalnymi – 19%, niepełnosprawnością.

Działania podejmowane przez ZDA miały na celu objęcie wsparciem  przez  indywidualnego opiekuna – asystenta aktywizacji (osobę posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych), który w okresie realizacji działań utrzymywał stały kontakt z osobą bezrobotną, przygotowywał  diagnozę sytuacji zawodowej osoby oraz plan aktywizacji zawodowej. Uczestnicy w ramach indywidualnej formy wsparcia objęte były również  doradztwem zawodowym, indywidualnym  coachingiem zawodowym, każda z osób miała przygotowywaną  aplikację – CV i LM,  konsultacjami  biznesowymi, prawnymi
i psychologicznymi oraz pracą środowiskową.

W ramach grupowych działań aktywizacyjnych uczestnicy objęci zostali  zajęciami aktywizacyjnymi,  w ramach których omówione były następujące tematy m.in. realia rynku pracy, autoprezentacja, zarządzanie czasem, komunikacja, motywacja. Poza tym bezrobotni kierowani byli na szkolenia zawodowe, korzystali z pośrednictwa pracy.

ZDZ podejmował również działania ułatwiające aktywizację zawodową, która obejmowała:

- koszty dojazdu na spotkania indywidualne i zajęcia grupowe; koszty opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 w przypadku samotnego jego/ich wychowywania lub nad osobą zależną, która zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z bezrobotnym; koszty badań  do celów sanitarno – epidemiologicznych tzw. pracownicza książeczka zdrowia „SANEPID”; koszty badań lekarza medycyny pracy w przypadku zatrudnienia w formie umowy cywilnej; koszty zaświadczenia o  niekaralności  oraz koszty ubrania roboczego  w przypadku zatrudnienia w formie umowy cywilnej.

Wskaźniki skuteczności na terenie powiatu piaseczyńskiego zostały osiągnięte na poziomie wyższym niż zakładała umowa zawarta z WUP w Warszawie i była najwyższa ze wszystkich 4 powiatów objętych tą edycją ZDA. Ogółem po zakończeniu Programu  zatrudnienie podjęło  107 tj. 53,5% ogółu, natomiast do wskaźnika  skuteczności podjęć zatrudnienia  zaliczonych  przez WUP w Warszawie zostało  87 podjęć pracy  tj. 43,5%.  Osoby, które utrzymały zatrudnienie przez okres co najmniej 90 dni  to  54 tj. 62%, osoby , które utrzymały zatrudnienie przez okres co najmniej 180 dni –  44 tj. 82%. Liczba osób zatrudnionych w formie umowy o pracę to  45 tj. 52%,  w formie umowy zlecenia -  38 osób tj. 43%. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą 4 tj. 5%. Osoby  osiągające wynagrodzenie powyżej płacy minimalnej - 55 tj. 63%.

W trakcie realizacji programu asystenci osób bezrobotnych pozyskali  115 ofert pracy (liczba miejsc pracy była czterokrotnie większa), skierowali  do pracodawców 160 osób (jedna osoba korzystała często z kilku skierowań). 138 osób straciło status bezrobotnego  tj. 69%, z tego 

109 osób przerwało udział i 38 osób zrezygnowało z programu. Rekrutacją uzupełniającą objęto 15 osób tj. 7,5%. PUP w Piasecznie ponownie skierował  do zalecenia działań aktywizacyjnych po zakończeniu zatrudnienia 16 osób tj. 8%. Powrotnie do PUP  w Piasecznie po zakończeniu zlecania działań aktywizacyjnych  skierowano 30 osób tj. 15%.

                                    

Krystyna Zwolińska

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie