| |
 A A A

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa - Grzegorz Wójcik

tel. 22 756 61 36, 756 61 32, 756 61 29, 756 62 46

fax 22 756 61 33

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w szczególności  prowadzi sprawy w zakresie:
1) przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji i remontów,
2) opracowywania projektów planu rozwoju sieci dróg powiatowych,
3) pełnienia nadzoru inwestorskiego,
4) utrzymania dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, w tym sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń związanych z drogą,
5) pełnienia zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowania infrastruktury powiatowej dla potrzeb obronności,
7) administrowania drogami i obiektami inżynierskimi w pasach drogowych oraz innymi obiektami będącymi w zarządzie Powiatu,
8) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
9) opiniowania przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych,
10) wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach publicznych, oraz wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
11) wydawania opinii o przebiegu i kategoryzacji dróg gminnych,
12) opiniowania włączenia dróg, działek i osiedli do układu komunikacyjnego dróg powiatowych,
13) innych zadań w zakresie dróg i poszerzeń istniejących oraz projektowanych pasów drogowych wynikających z przepisów odrębnych.