| |
 A A A

Rada Powiatu, zgodnie z par. 22, ust. 9 statutu Powiatu  Piaseczyńskiego , podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym imiennym w przypadku uchwał dotyczących:
- budżetu powiatu,
- udzielenia absolutorium zarządowi,
- mienia powiatu.

Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokóle, czy radny oddał głos „za”, „przeciw”, „wstrzymał się ”.

Uregulowania związane z głosowaniem imiennym zostały wprowadzone poniższą uchwałą: