| |
 A A A

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców została określona w statucie Powiatu Piaseczyńskiego jako złożenie projektu uchwały lub zgłoszenie na piśmie wniosku o przygotowanie uchwały. Wniosek taki powinien określać główne tezy uchwały oraz uzasadnienie.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców powiatu posiadających czynne prawo wyborcze w liczbie co najmniej 500 osób. Do projektu uchwały lub wniosku o przygotowanie projektu uchwały, złożonego przez mieszkańców powiatu, należy dołączyć listę osób, które popierają tę inicjatywę z wyszczególnieniem ich:
- imion,
- nazwisk,
- adresów,
- numerów PESEL,
- własnoręcznym podpisem
oraz wskazać osoby upoważnione do kontaktu w imieniu inicjatorów.

Projekty uchwał składa się do biura rady. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał do zaopiniowania właściwym komisjom.

Sprawy związane z inicjatywą uchwoładawczą mieszkańców uregulowane są w par. 24 statutu Powiatu Piaseczyńskiego.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców została wprowadzona poniższą uchwałą: