Aktywizacja osób 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2019 oraz 2020 r. realizuje następujący projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)”. 

 

Oś priorytetowa: Rozwój rynku pracy
Działanie: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, posiadające I lub II profil pomocy. Przewidywana grupa docelowa projektu w 2019 i 2020r. wyniesie 232 osoby bezrobotne (w tym 112 kobiet, 120 mężczyzn). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwalny okres co najmniej 12 miesięcy), osoby posiadające niskie kwalifikacje (tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby w wieku 50 lat i więcej oraz kobiety.
W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r.
 
W latach 2019 i 2020 w ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • staże – dla 21 osób
 • szkolenia indywidualne – dla 43 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 115 osób 
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 26 stanowisk
 • prace interwencyjne – dla 27 osób 

Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w ramach realizowanego projektu.
Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla poprawy sytuacji osób w wieku 30 lat i więcej na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich zatrudnienia.
 
Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia.
 
Projekt zakłada realizację następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 1. Odsetek osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale  bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu, przerwaniu bądź w czasie kontynuacji udziału w projekcie – na poziomie co najmniej 45%.
 2. Odsetek pozostałych osób, nienależących do ww. grup, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu, przerwaniu, bądź w czasie kontynuacji udziału w projekcie – na poziomie co najmniej 60%

Wartość realizowanego projektu wynosi 3 313 377,52zł (80% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), w tym:

 • w 2019 roku: 1 549 819,77 zł (w tym 1 239 855,82 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
 • w 2020 roku: 1 763 557,75 zł (w tym 1 410 846,19 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta w PUP:

 • osoby z prawem do zasiłku oraz osoby z niepełnosprawnościami w Piasecznie ul. Szkolna 20, tel. 22 737 62 00, fax 737 62 28  
 • osoby bez prawa do zasiłku: w drugiej siedzibie PUP w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20 A tel. 22 737 05 55, fax 22 735 46 60

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8.30-15.00. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 737-62-33
 

Przeczytaj także