Środowiskowy Dom Samopomocy – trwa nabór

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapraszamy Państwa, w tym opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością, do zapoznania się z naszą ofertą naboru.

Wszelkich informacje w sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 756 62 77.

PROCEDURA KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, Bolesława Chrobrego 83

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach jest przeznaczony dla dorosłych mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego:
– z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),
– dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) oraz

– dla osób ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, działającego z upoważnienia Starosty Piaseczyńskiego
 2. Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach określa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. W razie braku miejsc osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje wpisana na listę osób oczekujących.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęcherach lub jej opiekun prawny, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po wstępnej rozmowie z pracownikiem socjalnym i złożeniu wniosku zostanie ustalony termin przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata.
 4. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć korzystania z oferty usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach zobowiązana jest złożyć we właściwym ośrodku pomocy społecznej i następujące dokumenty:
 • wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury;
 • zaświadczenie lekarskie, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury;
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.
 2. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco -aktywizującego.
 3. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.
 4. Decyzja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie wraz z kserokopią dokumentów zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.
 6. Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach zostaje zapoznana z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.
ŚDSplakat

Przeczytaj także