PUP Piaseczno: Szansa dla młodych bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV) – program PO WER”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Prowadzony będzie nabór ciągły na następujące formy wsparcia:

– staże dla 200 osób,

– szkolenia dla 147 osób,

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 229 osób,

– prace interwencyjne dla 31 osób.

Wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Projekt zakłada:

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji
    (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) na poziomie 44%,
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących
    do w/w grup na poziomie 59,5%

Wartość realizowanego projektu wynosi:
• w 2020 roku: 2 302 638,76 zł (w tym 1 940 663,95 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• w 2021 roku: 2 460 407,11 zł (w tym 2 073 631,11 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• w 2022 roku: 2 198 043,43 zł ( w tym 1 852 511,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Przeczytaj także