Wyjaśnienia Kuratorium Oświaty w sprawie rekrutacji

Informacja MEN w sprawie możliwości złożenia w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br. nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły:

W piśmie MEN stwierdzono m.in.:
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla młodzieży zostały ogłoszone w dniu 19 maja 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej i są dostępne na stronie internetowej MEN pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogramrekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Ustalony harmonogram, dopuszcza – w terminie od 15 czerwca br. do 10 lipca br. oraz w terminie od 31 lipca br. do 4 sierpnia br. – swobodną zmianę przez kandydata składającego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym:

  • wybranych szkół i oddziałów,
  • wskazanej kolejności preferencji.

W przypadku kandydatów do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, wnioski były składane od 15 czerwca do 22 czerwca br., by kandydaci do tych szkół przed zakończeniem terminów przewidzianych na składanie wniosku (do 10 lipca br.), mogli zapoznać się z wynikami (nie później niż do 9 lipca br.) odpowiednio:

  • sprawdzianów predyspozycji lub kompetencji językowych,
  • sprawdzaniu predyspozycji kierunkowych,
  • prób sprawności fizycznej.

Tak skonstruowany harmonogram stwarzał kandydatom, którym nie udało się wypełnić wymagań ww. sprawdzianów i prób sprawności, możliwość zmiany swoich wyborów w ramach limitu szkół ustalonych przez organ (powiat) prowadzący sieć publicznych szkół ponadpodstawowych. Tym samym zmianę wniosku o przyjęcie w terminie do 10 lipca br.
i w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

Każdy wniosek wymaga załączenia (w wyznaczonym terminie) wszystkich wymaganych załączników, w tym przede wszystkim świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. To na podstawie tych załączników ustalona jest liczba punktów rekrutacyjnych rozstrzygających o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Mając powyższe na uwadze w ww. harmonogramie wszystkim kandydatom do szkół ponadpodstawowych stworzono możliwość złożenia – w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r – wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej po zapoznaniu się z wynikami egzaminu zewnętrznego, tak aby zapewnić kandydatom wybór szkół, w których mają
potencjalnie większe szanse na sukces w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie nowego wniosku, w przypadku kandydatów którzy złożyli już wniosek o przyjęcie, wymaga wycofania wcześniej złożonego wniosku tj. zmiany wniosku.
Ww. harmonogram uwzględnia zasady, warunki i terminy określone w ustawie – Prawo oświatowe. W ustawie brak jest instrumentów prawnych pozwalających na odmowę przyjęcia wniosku o przyjęcie do szkoły w drugim terminie wyznaczonym na złożenie zmienionego wniosku tylko dlatego, że kandydat takiego wniosku nie złożył w pierwszym terminie.

Wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej termin 31 lipca – 4 sierpnia br. na zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dostosowany jest do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (tj. 31 lipca br.).

Resumując, harmonogram postępowania rekrutacyjnego umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kandydującym do szkoły ponadpodstawowej składanie i zmienianie wniosku do szkoły w dowolnie wybranym dniu w ramach wyznaczonych terminów tj. od 15 czerwca br.do 10 lipca br. oraz od 31 lipca br. do 4 sierpnia br. (dopiero po uzyskaniu ostatecznych
wyników egzaminu ósmoklasisty – tj. 31 lipca br.).

Zmiany we wniosku mogą dotyczyć także kolejności ustalonych preferencji, w odniesieniu do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe, w przypadku kandydatów, którzy zaliczyli na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną lub polski związek sportowy właściwy dla danego rodzaju sportu odpowiednio:

  • sprawdzian predyspozycji lub kompetencji językowych,
  • sprawdzian predyspozycji kierunkowych,
  • próby sprawności fizycznej.

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Przeczytaj także