Zajęcia w szkołach podstawowych specjalnych od 25 maja

W piątek 15 maja, zostało podpisane Rozporządzenie MEN przywracające możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez Powiat w porozumieniu z Zarządem Powiatu przygotowują się do uruchomiania wspomnianych zajęć oraz zajęć opiekuńczych w szkołach dla uczniów klas 1-3 od 25 maja.

Dyrektorzy szkół ( Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie) do środy 20 maja przygotują wstępną diagnozę zapotrzebowania na miejsca w klasach 1-3 oraz na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół wraz wytycznymi bezpieczeństwa zostaną umieszczone na stronie powiatu, a także na stronach internetowych szkół.

Przeczytaj także