Informacja o sytuacji w jednostkach Powiatu – pomoc społeczna

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Odwołane zostały wszystkie wizyty klientów z zewnątrz. Zawieszono działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w Mrokowie oraz w Piasecznie. Pracownicy pozostają do dyspozycji mieszkańców telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla osób potrzebujących wsparcia uruchomiono dodatkowe numery telefonów. Porady prawne udzielane są drogą mailową. Recepty klientom ośrodka wydawane są po uprzednim kontakcie telefonicznym. Placówka uruchomiła także system wsparcia sms.


Osoby objęte całodobową opieką w prowadzonych przez POIK miejscach całodobowego pobytu zostały uwrażliwione na dbanie o higienę, częste mycie rąk i dezynfekcję. Wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin.


Jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny

Do chwili obecnej w żadnej z placówek nie występują przypadki zachorowania. W rodzinach zastępczych, wśród kontaktujących się innych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również podopiecznych placówek nikt nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym ani kwarantanną domową. Praca w jednostkach jest prowadzona na bieżąco. Pracownicy PCPR monitorują sytuację w rodzinach zastępczych i udzielają im oczekiwanego wsparcia.


Domy Pomocy Społecznej

Wprowadzony został zakaz odwiedzin oraz wyjść mieszkańców poza teren ośrodków. Odwołano wszystkie wizyty lekarskie w przychodniach i szpitalach, poza ratującymi życie. Ze względów bezpieczeństwa, nie odbędą się również planowane wydarzenia. Wprowadzono zakaz uczestniczenia osób trzecich w nabożeństwach. Zawieszona została działalność Doraźnej Pomocy Lekarskiej w DPS w Górze Kalwarii. Do pracy nie są dopuszczani pracownicy z objawami przeziębienia lub grypy.


Domy dzieci w Pęcherach

Wszystkie zaplanowane wydarzenia zarówno mające się odbyć w placówkach, jak i wyjazdowe zostały odwołane. Wstrzymane zostały odwiedziny – dotyczy to rodzin i wolontariuszy. Dzieci nie opuszczają placówki, wszystkie wizyty lekarskie i terapie zostały odwołane z wyjątkiem wizyt najpilniejszych lub nagłych. Żywność i środki czystości zostały zamówione z zapasem, a produkty odbierane są na zewnątrz domów. Odwołane zostały kolejne zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, zebrania z pracownikami, superwizje i szkolenia. Dzieci realizują program nauczania przekazywany przez szkoły, są na bieżąco instruowane o sposobach unikania zagrożenia, zgodnie z aktualną wiedzą.


Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zajęcia prowadzone w placówkach zostały całkowicie zawieszone. Uczestnicy, rodzice i opiekunowie zostali poinformowani o zagrożeniu wynikającym z obecnej sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov – 2 oraz innych chorób występujących w tym okresie.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego komisje orzecznicze odbywają się według ustalonego harmonogramu, bez stawiennictwa osób zainteresowanych. Orzeczenia wysyłane za pośrednictwem poczty. Większość spraw realizowanych jest drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Placówki służby zdrowia

Podmioty lecznicze oraz ośrodki rehabilitacyjne i opiekuńcze ograniczyły swą działalność do koniecznego minimum. Odwołane zostały turnusy rehabilitacyjne, a w przychodniach bilanse i szczepienia. Wdrażane są teleporady, e-recepty i e-zwolnienia.


Starostwo Powiatowe zebrało informacje o zapotrzebowaniu na środki ochrony osobistej w jednostkach organizacyjnych powiatu i placówkach służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala św. Anny. Zakres tych potrzeb jest aktualnie realizowany w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim.

Baza wolontariatu

Bezpośrednie spotkania zostały zawieszone. Wolontariusze pomagają w robieniu zakupów trzem rodzinom, które zgłosiły prośbę o pomoc. Koordynatorka bazy jest w stałym kontakcie telefonicznym z osobami potrzebującymi i z wolontariuszami.


Wszystkie apele, informacje, polecenia i komunikaty są na bieżąco przekazywane do wiadomości i stosowania przez pracowników i podopiecznych jednostek.

Pracownicy zostali również poproszeni o rozważne postępowanie w tej niecodziennej sytuacji, o informowanie o niepokojących sytuacjach i ewentualnych trudnościach w stosowaniu wprowadzonych obostrzeń oraz o gotowość do pracy i wzajemną życzliwość, także wobec osób, które będą zmuszone zaopiekować się swoimi bliskimi w domach lub niestety same zachorują i będzie trzeba je zastąpić.

Przeczytaj także